Kontaktoni

Instituti Shqiptar i Medias
Rr. Gjin Bue Shpata, nr.8, Tiranë, Tel/fax: +355 42229800.
E-mail: gimi@institutemedia.org.

Advertisements